21 Kasım Çarşamba , 2018

Daily Archives: Ekim 5, 2017

AKARYAKIT MAL ALIMI

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-ERZİNCAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/489182 1-İdarenin a) Adresi : MİMAR SİNAN MAHALLESİ SİVAS CADDESİ 14.SOK. 37 24000 YALNIZBAĞ BELDESİ ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası : 4462262841 – 4462262840 c) Elektronik Posta Adresi : erzincanpomemmali@egm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.500 litre 95 oktan Kurşunsuz Benzin (TS EN 228 standardında) 20.000 litre Motorin (TS EN 590+A1 standardında) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Yüklenicinin akaryakıt istasyonundan müdürlüğümüze kayıtlı araçların yakıt depolarına taşıt tanıma sistemi (taşıtmatik) aracılığıyla koyulmak suretiyle akaryakıt teslim alınacaktır. Yalnızbağ beldesi yerleşkesindeki okulumuzda sabit bulunan jeneratörlere konulacak yakıt ise akaryakıt tankeri ile getirilip konulacaktır. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflar arasında imzalanmasına müteakip 01.01.2018 tarihinde işe başlanacak ve 31.12.2018 tarihine kadar İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet araçları için yüklenicinin ATOS’a sahip olan istasyonlarında tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere idarenin talep ettiği zamanlarda teslim edilecektir .Müdürlüğümüz bulunan jeneratörlere ise idarenin belirlediği tarihte akaryakıt tankeri aracılığıyla ikmal yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Bina Brifing Salonu b) Tarihi ve saati : 18.10.2017 – 14:30 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Enerji Piyasası Düzenleme kurulu tarafından verilen Bayilik Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli veya aslının idarece görülerek “aslı idarece görülmüştür” kaşeli suretinin verilmesi zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:11020                                Yayın Tarihi: 05.10.2017

Devamı...

Başkan Başsoy’dan Özsoy’a Ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bir süredir hastanede tedavi gören Özsöz Gazetesi Sahibi Gazeteci Yazar Kazım Erdem Özsoy’u ziyaret etti. Belediye Başkanı Başsoy, ziyaretinde geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yaptığı açıklamasında… “Erzincan basının değerli ağabeyi Kazım Erdem Özsoy’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. En kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi. “Erzincan basının değerli ağabeyi Kazım Erdem Özsoy’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. En kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi. Özsöz Gazetesi Sahibi Gazeteci Yazar Özsoy ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Başsoy’a teşekkür etti.

Devamı...

Şahin , “Her Daim Çiftçimizin Yanındayız”

Doğu Anadolu (DAP), Güneydoğu Anadolu (GAP), Konya Ovası (KOP) ve Doğu Karadeniz (DOKAP) projeleri kapsamında ahır ve ağıl yapımına % 50 devlet desteği verilen işletme inşaatları hızla yükselmeye devam ediyor. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanan projeler ile mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi sağlanıyor. Üreticilerin entansif hayvancılığın olmazsa olmazı modern ahır ve ağıllarda üretim yapmaları sağlanarak daha az iş gücü, daha az girdi ile kaliteli ürün alınması amaçlanıyor…Devam eden projelerin ara kontrollerini gerçekleştiren Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine İl Müdürü Murat Şahin de katılarak çalışmaları yerinde değerlendirdi. Üreticilerle bir araya gelen Şahin açıklamasında; “2016 yılında uygulamaya alınmış 8 adet projenin 4 ü tamamlanarak yetiştiricilerimizce kullanılmaya başlandı. Devam eden projelerin ara kontrollerini gerçekleştiren Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine İl Müdürü Murat Şahin de katılarak çalışmaları yerinde değerlendirdi. Üreticilerle bir araya gelen Şahin açıklamasında; “2016 yılında uygulamaya alınmış 8 adet projenin 4 ü tamamlanarak yetiştiricilerimizce kullanılmaya başlandı.  Devam eden diğer dört projenin de yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. 2017 yılında ise DAP, GAP, KOP ve DOKAP Projeleri kapsamında Bakanlıkça kabul görüp uygulanmasına karar verilen 16 ahır projesinden 10 adet projenin yer tespitleri tamamlanmış durumda.” dedi.Erzincan merkeze bağlı Gölpınar köyü, Yalınca ve  Pınarönü köylerindeki projeleri yerinde inceleyen Şahin ” İl Müdürlüğü olarak her daim çiftçimizin yanındayız onlar yeter ki üretmeye devam etsinler, desteklerden yararlanan hak sahiplerini tebrik ediyor kendilerine bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Devamı...

Camii Kebir’de Kerbela Şehitleri İçin Mevlid Okutuldu

Muharrem ayı olması ve aynı zamanda Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Camii Kebir’de vatandaşlara aşure dağıtıldı. Erzincan Din Görevlileri Derneği tarafından Camii Kebir’de öğlen namazı sonrası Kerbela Şehitleri ve vefat eden din görevlileri için Mevlidi Şerif okundu. Ardından da camii bahçesinde programa katılanlara aşure ikramında bulunuldu.Erzincan Din Görevlileri Derneği tarafından Camii Kebir’de öğlen namazı sonrası Kerbela Şehitleri ve vefat eden din görevlileri için Mevlidi Şerif okundu. Ardından da camii bahçesinde programa katılanlara aşure ikramında bulunuldu. Aşure Programına Erzincan Müftüsü Yavuz Karabayır, Erzincan Din Görevlileri Derneği Başkanı Erdoğan Seçen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda konuşan Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır açıklamasında; “Muharrem Ayı dolayısıyla ve Camiler Ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hem Kerbela’da şehit olan şehitlerimizin ruhlarını şad etmek hem de ömürlerinin camilerimizde minberlerimiz de, mihraplarımız da vatandaşlarımızın güzel Türkiye’mizin dini hizmetlerinde görev yapmakla geçirmiş olan vefat etmiş hocalarımızın, imam hatiplerimizin, müezzinlerimizin, müftülerimizin Kuran’a hizmet etmiş bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad etmek niyetiyle Din Görevlileri Dernek Başkanımızla birlikte Aşure programı düzenlemiş olduk. Kerbela Şehitlerimizin şefaatine nail olmayı Cenap-ı Haktan niyaz ediyorum. Aynı zamanda Kerbela’da yaşanan hadiselerden dersler alıp birlik ve beraberliğimizin pekişmesini, ..Vatanımızı milletimizi yıkmak ve parçalamak isteyenlere karşılık Aşure’de olduğu gibi içerisinde nasıl ki fasulyesi, fındığı çeşitleri var Anadolu’yu temsil eder, bu topraklarda yaşayan Kürdü, Türkü, Lazı, Alevisi, Sunisi hep birlikte bir ve beraber olarak düşmanlarımızı sevindirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Rabbimiz bir ve beraber olmamızı pekiştirsin. Vatanımızı milletimizi yıkmak ve parçalamak isteyenlere karşılık Aşure’de olduğu gibi içerisinde nasıl ki fasulyesi, fındığı çeşitleri var Anadolu’yu temsil eder, bu topraklarda yaşayan Kürdü, Türkü, Lazı, Alevisi, Sunisi hep birlikte bir ve beraber olarak düşmanlarımızı sevindirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Rabbimiz bir ve beraber olmamızı pekiştirsin.  Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü bela ve musibetlerden muhafaza etsin diyorum” dedi.

Devamı...

Erzincan Su Sporlarında Ön Plana Çıkacak

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve beraberindeki İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Burak Mumcu’yu makamında kabul etti. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzincan’a gelen Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret etti.. Erzincan’da Karasu Nehri ile birlikte mevcut barajların bulunması Erzincan’ın durgun su kano sporuna çok uygun hale geldiğini belirterek, Rafting sporunda olduğu gibi kano sporunun da çok yaygın hale gelebileceğini vurguladı. Erzincan’da Karasu Nehri ile birlikte mevcut barajların bulunması Erzincan’ın durgun su kano sporuna çok uygun hale geldiğini belirterek, Rafting sporunda olduğu gibi kano sporunun da çok yaygın hale gelebileceğini vurguladı.           Valilik Makamındaki ziyaretin ardından Beytahtı ve Mertekli Regülatöründe incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı fikir alış verişinde bulundular. Erzincan’ın su sporlarına uygun birçok akarsu kaynağına sahip olduğunu ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Özellikle ilimizde yapımı tamamlanan barajlar ile akarsularda kano durgun su sporları yapılabilir. Erzincan’da barajların ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra su sporları noktasında hem ilin tanıtımına hem de gençlerin bu sporlara yönelmesine etki edeceğine inanıyorum. Erzincan Valiliği olarak bu bağlamda yapılacak çalışmalara gerekli desteği sağlamaya hazırız.” dedi.

Devamı...

“Gençlik Hizmetleri” İstişâre Toplantısı Yapıldı

İl Müftüsü Yavuz Karabayır’ın refakatinde yapılan istişare toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülke genelinde ciddi bir katılım ve büyük bir heyecan ile başlattığı gençlik hizmetlerinin Erzincan’da yapılanması değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantıda şehir ve ilçelerdeki gençlik haritası çıkarılıp her bir gencin maddi, manevi ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte temel ekipler oluşturuldu…Üniversite gençliği, KYK ve özel yurt gençliği, ortaöğretim ve lise gençliği, çalışan gençlik, camii gençliği, engelli-bağımlı gençler, muhacir gençlik gibi birçok mühim alanın hizmet mahiyetlerine yönelik esaslar ele alındı. Erzincan İl Müftülüğü tarafından toplantı hakkında yapılan yazılı açıklamada; “ Erzincan’da yaşayan tüm gençler ile uzun süreli sürdürülmesi planlanan bu hizmet faaliyetinin maksadı, bir gencin buluğ çağından izdivacına dek yaşadığı sürede ihtiyaç hissettiği her an yanında olacak, her anlamda derman olabilecek bir diyanet mensubunun olması, dinini ve tüm değerlerine dair eğitimini en sıhhatli ve köklü kaynaklardan temin edebilmesi ve zaten küçük yaşta camii ile kaynaşan gençlerin, camiyi ve mabedi hayatına bir merkez olarak yerleştirebilmesidir. Bununla beraber, “Gençlik Hizmetleri”nin bir gence hayatın her sahnesinde rehber olacak adap ve ahlâki kaideleri, henüz erken yaşta talim etmeleriyle, gençlerin sadece hizmet alan değil, bu manada hizmet verebilir bir hale gelmelerine de gayret sarf edilmesi hususunu deruhte edecek” ifadeleri kullanıldı. İl Müftüsü Yavuz Karabayır; şube müdürleri, vaiz ve vaizeler, Kur’an kursu öğreticileri ve imam hatipler tarafından bir gönül ve hissiyat meselesi olarak yürütülecek hizmetin kısa sürede memleketimizin tamamına yayılacağını ifade etti.

Devamı...

Erzincan Barosu’ndan Stajyer Avukatlara Eğitim

Erzincan Baro Başkanlığı tarafından Stajyer Avukatlar için düzenlenen staj eğitim programının ikincisi yapıldı. Erzincan Baro Başkanlığı stajyer avukatlarına, Adliye Sarayı toplantı salonunda Baro Başkanı Av. Adem Aktürk tarafından seminer verildi. TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli TBB Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe giren TBB Meslek Kuralları konulu eğitim programına baroya kayıtlı stajyer avukatlar katıldı.

Devamı...

Erzincan’da Trafik Kazaları MOBESE Kameralarına Yansıdı

Erzincan’da hafif hasarlı trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı..  Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, askerlik şubesi kavşağında iki otomobilin çarpışması, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında iki otomobilin çarpışması,  Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Kavşağında bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması, Dörtyol kavşağında iki otomobilin çarpışması, yine Dörtyol kavşağında bir pikap ile bir otomobilin çarpışması,  Terminal Kavşağında iki otomobilin çarpışması, TEDAŞ kavşağında iki otomobilin çarpışması yer alıyor. Kaydedilen 7 ayrı kazada sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.

Devamı...

Watch Dragon ball super