18 Aralık Salı , 2018

Daily Archives: Ekim 13, 2017

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan İl Emn Müd Bağlı Üzümlü İlçesi Fatih Mah 3 Blok 22 Daire Toki Polis Loj Doğalgaz Dönüşümü İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası                                               :2017/506710 İdarenin Adresi                                                                        :GÜLABIBEY MAHALLESI 798 SOKAK 2 24100 ERZİNCAN                                                                                                                                                   MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                   :4462242631 – 4462141601 c) Elektronik Posta Adresi                                      :destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı :3 Blok 22 Dairenin Doğalgaz Dönüşümü işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                                                                            bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                               :Erzincan Üzümlü İlçesi c) İşe başlama tarihi                                        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                               :İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gülabibey                                                                                                                                                              798 sok. No : 2 (Satınalma -1) Merkez/Erzincan b) Tarihi ve saati                                              :24.10.2017 – 09:30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; İlgili doğalgaz firmasından alınacak tüm izinler ve proje onayı yükleniciye aittir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan benzer işlere dair tebliğde belirtilen C / IV grubu işler ve bu gruba giren onarım tadilat işleri benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gülabibey Mah. 798. Sok. No:2 (Satınalma -1) Merkez/Erzincan (Erzincan Vakıfbank Şubesi Hesap No: TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 Nolu Hesaba Yatırılacaktır.) adresinden satın …

Devamı...

Geçici Personelin Çalışma Süresi Uzatıldı

Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan’da TYÇP kapsamında 6 ay süreyle çeşitli kurum ve kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilen tüm personelin çalışma sürelerinin 3 ay uzatıldığı müjdesini verdi. Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamasında; “ Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle çeşitli kurum ve kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilen 1555 personelin çalışma süreleri 3 ay uzatılmıştı. Şimdi ise bu uzatmadan faydalanamayan 645 çalışanımızın da süresi 3 ay uzatılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun.Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamasında; “ Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle çeşitli kurum ve kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilen 1555 personelin çalışma süreleri 3 ay uzatılmıştı. Şimdi ise bu uzatmadan faydalanamayan 645 çalışanımızın da süresi 3 ay uzatılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çeşitli okullarında çalıştırılmak üzere 73 güvenlik personeli 9 ay süre ile görevlendirilecektir. Müracaatlar 13 Ekim 2017 akşamına kadar Erzincan İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir. Gerek çalışma sürelerinin uzatılmasında ve gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadro tahsis edilmesinde büyük emekleri olan Başbakanımız Binali Yıldırım’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ederim” dedi.

Devamı...

2017 yılı 2. Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Erzincan’da 2017 yılı 2. Kent Güvenlik Danışma Kurulu (KGDK) toplantısı gerçekleştirildi. Erzincan Polis evinde Vali Yardımcısı Fatih Acar’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanlığı Temsilcisi Erhan Albayrak, Erzincan Üniversitesi Rektör yardımcısı Recep Polat,..İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Hasan Aksoylu, Belde Belediye Başkanları ve kurum müdürlerinin katımlıyla gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Hasan Aksoylu, Belde Belediye Başkanları ve kurum müdürlerinin katımlıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, öncelikle 2017 yılı 1. toplantı kararları değerlendirilerek, yapılan değerlendirme sonrasında 2017 yılı 2. toplantıda kurumlar ve STK’lar tarafından belirtilen konular ele alındı. Düzenlenen toplantıda 2017-2018 yılı eğitim-öğretim döneminde çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılarak, öğrencilerin güven içerisinde eğitim-öğretimlerini sürdürmeleri için güvenlik kuvvetleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci velilerinin birlikte hareket etmeleri gerektiği, eğitim ve denetim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.  Öte yandan suçun önlenmesinde, önleyici etkisi yüksek olan kamera sistemlerinin işyerlerine özendirilmesine yönelik, Belediye Başkanlığı tarafından yeni açılan işyerlerine güvenlik kamerası takılması yönünde bilgilendirmeler yapıldığı ve bu çalışmaların artırılması gerektiği görüşüldü. Toplantı sonunda genel değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Fatih Acar, ilin genel güvenlik konularında kurumların ve STK’ların görüşlerini dinleyerek, gündem konuları ile ilgili detaylı ve kapsamlı çalışmalar yapılacağını dile getirerek, toplantının verimli geçmesinde katılımcılara ve toplantıyı organize eden Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Devamı...

Erzincan’da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, İl Müdür Yardımcıları Mehmet Rufai Yağcıoğlu ve Yunus Albayrak Erzincan Müftülüğü Vaizesi Latife Aras, Kuruluş Müdürleri ve kızlarımız katıldı. Gerçekleşen etkinlik kapsamında çocukların hazırlamış olduğu şiir, Hadis-i Şerif ve kısa hikâyeler okundu. Erzincan Müftülüğü Vaizesi tarafından İslam da kız çocuklarının yeri ve önemi ile ilgili bilgiler verdi. Program’da ayrıca İl Müdürlüğü Personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Oktay ve PDR Meslek elamanı Elif Mutlu tarafından çocuklara etkili iletişim kurma yolları stresle başa çıkma yolları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Erzincan Müftülüğü Vaizesi tarafından İslam da kız çocuklarının yeri ve önemi ile ilgili bilgiler verdi. Program’da ayrıca İl Müdürlüğü Personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Melek Oktay ve PDR Meslek elamanı Elif Mutlu tarafından çocuklara etkili iletişim kurma yolları stresle başa çıkma yolları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.                Günün anlam ve önemi hakkında konuşma yapan İl Müdürü Muhammer Doğan yaptığı açıklamasında; Türkiye’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler nezdinde her yıl 11 Ekim tüm dünyada Kız Çocukları Günü olarak kutlanmaktadır. Bizlerin tüm çalışmalarının hedef kitlesi şüphesiz ki siz geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Sizlerin kaliteli bir yaşamı ve aydınlık bir geleceği olmasını hedefliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Elbette bu süreçte sizlere de düşen görevler vardır.  Bunlardan biri de hepinizin bu imkanların kıymetini bilmesi, size kucak açan bu büyük devlete en faydalı şekilde hizmet verebilecek konumlara gelmeniz ve bunun içinde derslerinize gerekli ehemmiyeti vermenizdir. İsteğimiz akademik başarınızla, sosyal etkinliğinizle, spor faaliyetlerinizle hep ön planda olmanız ve bizleri her daim gururlandırmanızdır. Tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günlerini kutlar sağlıklı uzun ömürler dilerim“ dedi.

Devamı...

AK Parti Merkez İlçe’de Başkan Adayı Av. Ferhat Bulut Oldu

Erzincan’da 4 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olan AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı 6. olağan kongresinde Av. Ferhat Bulut Merkez İlçe Başkanlığına aday gösterildi. Konuyla ilgili olarak Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram yaptığı yazılı açıklamasında; Erzincan’da 4 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olan AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı 6. olağan kongresinde Av. Ferhat Bulut Merkez İlçe Başkanlığına aday gösterildi. Konuyla ilgili olarak Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram yaptığı yazılı açıklamasında; AK Parti Erzincan İl Başkanlığı 4 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olan AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım ile yapılan istişareler sonucunda Av. Ferhat Bulut Merkez İlçe Başkanlığına Aday Gösterilmiştir. Hayırlı ve Uğurlu Olsun” ifadelerini kullandı.AK Parti Erzincan İl Başkanlığı 4 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olan AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım ile yapılan istişareler sonucunda Av. Ferhat Bulut Merkez İlçe Başkanlığına Aday Gösterilmiştir. Hayırlı ve Uğurlu Olsun” ifadelerini kullandı.AK Parti Çayırlı İlçe Başkan Adayı Demirdöğen Oldu AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, belirlenen adaylarla ilgili olarak açıklamasında; “4 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olan AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım ile yapılan istişareler sonucunda Av. Ferhat Bulut Merkez İlçe Başkanlığına, Murat Demirdöğen’de Çayırlı İlçe Başkanlığına Aday Gösterilmiştir. İlimiz ve ilçemize hayırlı olması dileğiyle. Allah utandırmasın…” İfadelerini kullandı.

Devamı...

Yeni İtfaiye Binasında Çevre Düzenlemesi Başladı

Erzincan Belediyesi tarafından yapımı yaklaşık 2 Milyon TL’ye mal olan yeni itfaiye binasında çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Yeni itfaiye binasında ki son durumu kontrol eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, çalışmaları yerinde inceledi. Erzincan İtfaiye Müdürü Sami Karakaş’tan son durum hakkında bilgi alan Başkan Başsoy yaptığı açıklamasında“Çevre düzenlemesine başladığımız Yeni İtfaiye binamızda incelemede bulunduk. Söz verdiğimiz gibi daha güzel bir Erzincan için çalışıyoruz” dedi. Yeni itfaiye binası çevre iller tarafından da örnek alınıyor. Yaklaşık maliyeti 2 Milyon TL olan tesis 210 günde tamamlanmıştı. Yeni itfaiye binasında aynı anda 18 itfaiye aracının çıkış yapmasına olanak sağlayan bir müdahale sistemi mevcut.

Devamı...

Minik Kur’an Kursu Öğrencilerinden Aşure Etkinliği

Erzincan’da Bilâl-i Habeşî Kur’an Kursu 4-6 Yaş Grubu öğrencileri arasında aşûra etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Erzincan İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan, Din Eğitimi ve Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen ve Hac-Umre Şube Müdürü Hüseyin Ünal katıldı…Etkinlik dolayısıyla görüşlerini ifade eden Erzincan İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan açıklamasında; “Bilal-i Habeşî Kur’an kursumuzun görevlileri ve öğrencilerin iştirakiyle düzenlemiş oldukları aşura yemeğinin dağıtımda bulunduk elhamdülillah… Kardeşlerimiz büyük bir gayretle, büyük bir azimle, bir özveriyle aşure gününü, Muharrem ayını çeşitli etkinliklerle kutlamanın gayreti içerisine girmişler, en sonunda da elbirliği ile aşura yemeği pişirmişler. Etkinliklerine bizleri de davet ettiler. Öğrencilerle, 4-6 yaş grubu yavrularımızla, hanımefendilerle topluca aşure yemeğini tattık ve kabulü için Cenâb-ı Hakk’a dua eyledik. Cenâb-ı Allah kabul buyursun. Daha nice aşuralara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde ulaşmayı bizlere, milletimize, âlem-i İslam’a nasip ve müyesser eylesin. Kerbelâ vakasındaki gibi acı olayların da, bir daha yaşanmamasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Aşûra peygamberlerin Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşura günü ve aşura yemeğine ad olan aşura, peygamberlerin sıkıntılardan kurtulmalarına vesile olan bir gün olarak biliniyor, ümmet-i Muhammed’inde günahlardan sıkıntılardan kurtulmasına inşallah vesile olmasını, Cenabı haktan niyaz ediyoruz. Aşura ayrışmalara, bölünmelere, birbirimize husumet duymamıza sebebiyet vermemelidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, pekiştirmemize vesile olmalıdır ve tarihte yaşanan üzücü olaylardan ibret almak suretiyle tekrar aynı olayların meydana gelmemesine zemin hazırlanması için de, elimizden gelen say-u gayreti göstermeliyiz. Cenâb-ı Allah yar ve yardımcımız olsun, ümmet-i Muhammed’in birliğini, beraberliğini daim eylesin. Vatanımızı, milletimizi kaim eylesin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, milletimizi, devletimizi muhafaza eylesin, teşekkür ediyorum” dedi.

Devamı...

İlhan, Erzincan Bizim İçin Büyük Bir Değerdir

Antalya Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği olağan kongresi Antalya’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye tek listeden aday olarak giren Antalya Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa İlhan, güven tazeleyerek yeniden göreve getirildi.Dernek binasında yapılan kongreye üyelerin yanı sıra Antalya büyük şehir Belediye Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş’ta katıldıYapılan oylama sonunda teşekkür konuşması yapan Antalya Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa İlhan, Antalya’da yaşayan Erzincanlılara hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu dile getirerek; “Görevi ilk devraldığımız günden beri yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hemşerilerimize hizmet etmeye onlarla bir arada birlik ve bütünlük içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. 17 bin kayıtlı Erzincanlı hemşerimiz bulunduğu Antalya’mızda şehrin değerlerine sahip çıkmanın yanı sıra Antalya’mıza katkıda bulunmanın gayretindeyiz. Bu çerçevede hem Antalya hem de Erzincan bizim için büyük bir değerdir. Bu değerlerin bir araya getirilmesi kültürlerin buluşturulması büyük çaba ve özveri ile başarıya ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte Antalya’dan Erzincan’a ne katkı sağlarız, turizm anlamında nasıl bir katma değer katarız, onun gayreti içerisinde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm Erzincanlıların bir arada olduğu Antalya Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği sosyal ve kültürel etkinliklerde bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Erzincan’ımızın ve hemşerilerimizin hizmetinde olacaktır” dedi. Erzincan ile ilgili duygularını dile getiren Antalya Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, ise; “Böyle bir vesile ile Erzincanlı hemşerilerimle bir araya gelmek çok mutlu oldum. Antalya’nın katma değerine her zaman olumlu katkı sağlayan hemşerilerim her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’inde sizlere selamı var. Başkanımız her zaman yanımızda oldu bundan sonrada yanımızda olacağını söyledi. Bu vesile ile sizlere de selamlarını getirmemi iletti. Hemşeri dernekleri dayanışmanın, paylaşmanın ve hoş görünün yüksek tezahür ettiği kurumlardır derneğimizle beraber kültürümüzü yaşatmak için etkin faaliyetler olacağız” dedi.

Devamı...

Watch Dragon ball super