19 Kasım Pazartesi , 2018

Daily Archives: Ekim 20, 2017

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MOBİLYA ATÖLYESİNE 19 KALEM MARANGOZ MALZEMESİ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erzincan Üniversitesi Mobilya Atölyesine 19 kalem Marangoz Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                                      :2017/515354 1-İdarenin a) Adresi                                                                                                            :ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI FATIH  MAHALLESI 726 SOKAK NO:2 24100 ERZİNCAN                                                                                                                                                        MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                                          :4462266666 – 4462266690 c) Elektronik Posta Adresi                                                                            :imidb@erzincan.edu.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                                          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                                                                           :19 Kalem marangoz malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                                                                                  :Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü içerisinde  ki merkez Mobilya Atölyesine teslim edilecektir. c) Teslim tarihi                                                                                               :Sözleşme imzalaması müteakip işe başlama yazısının  tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                                           :Erzincan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı b) Tarihi ve saati                                                                                           :30.10.2017 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:11635                               Yayın Tarihi: …

Devamı...

EKEV, 10 Bin Burs Taahhüdü Aldı

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Erzincanlı üniversite öğrencilerine sağlayacağı burslar için düzenlediği geleneksel danışma ve dayanışma toplantısında, 10 bin burs taahhüdü topladı. Gurbette yaşayan hemşerileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, büyük sevgi gösterileriyle girdiği salonda, masaları dolaşarak hemşerileriyle tek tek tokalaştı ve kısa süreli de olsa sohbet etti. En çok burs veren il vakıfları arasında yer alan EKEV, 2011 yılında 4 bin 224, 2012 yılında 11 bin, 2013 yılında 7 bin 234, 2014 yılında 5 bin 770, 2015 yılında 4 bin, geçen yıl ise rekorları alt üst ederek 12 bin 175 burs taahhüdü toplamıştı.Gurbette yaşayan hemşerileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, büyük sevgi gösterileriyle girdiği salonda, masaları dolaşarak hemşerileriyle tek tek tokalaştı ve kısa süreli de olsa sohbet etti. En çok burs veren il vakıfları arasında yer alan EKEV, 2011 yılında 4 bin 224, 2012 yılında 11 bin, 2013 yılında 7 bin 234, 2014 yılında 5 bin 770, 2015 yılında 4 bin, geçen yıl ise rekorları alt üst ederek 12 bin 175 burs taahhüdü toplamıştı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ilginin yoğun olduğu ve salonun hınca hınç dolduğu toplantıda, Erzincanlı işadamları son yıllarda olduğu gibi bu yıl da hayırda yarıştı ve 10 bin burs taahhüdü toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EKEV Başkanı Sadık Ağca, 1993 yılında kurulan EKEV’in bugüne kadar 34.500 öğrenciye burs verdiğini belirterek, “Kurulduğu yıl 66 öğrenciye burs veren vakfımız, Sayın Başbakanımızın önderliğinde, işadamlarımızın katkılarıyla son yıllarda her yıl 4.200, bugüne kadar da 34 bin 500 gencimizin eğitimine katkı sağladı….Vakfımız artık geleceğe daha da umutla bakmaktadır. Vakfımız kamu yararına çalışan vakıf statüsüne kavuştu ve 16 tapu ve varlıklarıyla da ekonomik olarak güçlü konumdadır. Erzincan’ın kalkınması ve gelişmesi için de birçok projeye imza attık ve hemşehrilerimiz arasında birlik beraberliği sağlayan 275 sosyal etkinlik gerçekleştirdik. Şimdi sıra İstanbul’da bir Erzincan Üniversitesi açmaya geldi” dedi. Büyük alkışlar arasında kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, EKEV’in gençlerin eğitimine büyük katkı sunduğunu ifade ederek, “Vakfın kuruluşundan bugüne kadar yöneticilik yapanları ve katkı sunanları kutluyor, teşekkür ediyorum. Vakıfçılık, hayır ve hasenat işidir. Hayır ve hasenat işinin de iki boyutu var. Birisi vakit, bir diğeri ise nakittir.Vakfımız artık geleceğe daha da umutla bakmaktadır. Vakfımız kamu yararına çalışan vakıf statüsüne kavuştu ve 16 tapu ve varlıklarıyla da ekonomik olarak güçlü konumdadır. Erzincan’ın kalkınması ve gelişmesi için de birçok projeye imza attık ve hemşehrilerimiz arasında birlik beraberliği sağlayan 275 sosyal etkinlik gerçekleştirdik. Şimdi sıra İstanbul’da bir Erzincan Üniversitesi açmaya geldi” dedi. Büyük alkışlar arasında kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, EKEV’in gençlerin eğitimine büyük katkı sunduğunu ifade ederek, “Vakfın kuruluşundan bugüne kadar yöneticilik yapanları ve katkı sunanları kutluyor, teşekkür ediyorum. Vakıfçılık, hayır ve hasenat işidir. Hayır ve hasenat işinin de iki boyutu var. Birisi vakit, bir diğeri ise nakittir.Vakti olan gece gündüz koşturacak. Vakti olmayan ise nakdi konuşturacak. Yani burada herkese bir iş var. EKEV’de gençlerimizin eğitimine katkı var. Ticaret ve ihanet geçit yok” dedi. Konuşmaların ardından, hayırsever işadamlarından burs taahhütleri alındı. Burslar yağmur gibi yağdı ve 10 bin burs taahhüdü toplandı. Eyüp ilçesinde bulunan Yunus Gösteri Merkezi Grand Haliç Salonunda düzenlenen toplantıya; Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Sivas Milletvekili Habip Soluk, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ERSİAD Başkanı Gülbey Sezgin, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Fuat Günday, MHP Güngören İlçe Başkanı Fuat Gül, Avrasya Bir Vakfı Genel Başkanı Şaban Gülbahar, Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Öztürk, Bursa Erzincanlılar Dernek Başkanı Tahsin Yıldız, Antalya Erzincanlılar Dernek Başkanı Mustafa İlhan, ERGAB Başkanı Sedat Sevim, Kemahlılar Dernek Başkanı Mehmet Oral, İliç Dernekler Federasyonu Başkanı Cahit Tatar, Tercan Dernekler Federasyonu Başkanı Rıdvan Budak, Gebze Erzincanlılar Dernek Başkanı Uğur Öcal, çok sayıda işadamı ve bursiyerler katıldı.

Devamı...

Muhtarlarımız, Devletle Milletin Bütünleşmesinin Temelini Oluşturmaktadır

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Muhtarlar günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada Erzincan Valisi Ali Arslantaş mesajında; “Türk İdare Sisteminde tarihi 1829’a kadar dayanan muhtarlık müessesesi için 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim günü ‘Muhtarlar Günü’ olarak ilan edilmiştir. Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından birisi olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir… Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar.Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar.Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız,  seçilmiş oldukları Köy ve Mahallelerindeki sorunları tespit ederek ilgili makamlara aktarma ve takibini yapma, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini  belirleyerek yapılacak olan Kamu Hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli  bir şekilde yerine getirilmesi noktasında mühim bir görevi üstlenmektedirler.Muhtarlarımız; vatandaşlarımızın sorunlarına, tasalarına sevinç ve mutluluklarına ortak olarak, devletle milletin bütünleşmesinin temelini oluşturmaktadır.  Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Muhtarlarımız da bu önemli görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler.Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimizde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü”nü kutluyor, bu anlamlı günün halkımıza ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”ifadeleri kullanıldı.

Devamı...

Başkan Başsoy, “Kent Yönetiminde Muhtarlarla Birlikte Karar Alıyoruz”

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, muhtarlar günü dolasıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Başsoy, mesajında; “ Bizde seçim dendiğinde hatırlara 1876’da Birinci Meşrutiyet’in ilânının hemen ardından yapılan Meclis-i Mebusan, yani o zamanın Millet Meclisi seçimleri gelir ama Türkiye’de o tarihten 43 sene önce, İkinci Mahmud’un hükümdarlığı zamanında yapılmış başka seçimler vardır. Tarihimizin bu ilk seçimi mahallîdir, taşra vilâyetlerinde muhtarları belirlemek için yapılmıştır ve Türkiye’nin seçim tarihi zaten genel değil, mahallî seçimlerle başlar…Söz sahibi, seçilmiş,  anlamlara gelen muhtar kelimesi, kendi kültürümüzün, hem kanaat önderi olma hem de yönetim konuları için geliştirdiği bir kavramdır. Muhtarlık yerelde demokratik yöntemlerle seçilen en temel halk temsilcileridir. Söz sahibi, seçilmiş,  anlamlara gelen muhtar kelimesi, kendi kültürümüzün, hem kanaat önderi olma hem de yönetim konuları için geliştirdiği bir kavramdır. Muhtarlık yerelde demokratik yöntemlerle seçilen en temel halk temsilcileridir.  Her mahallenin, her bölgenin sorununu, oranın muhtarı herkesten daha iyi bilir ve görür.  Bu sebeple Muhtarlık yerelde demokratik yöntemlerle seçilen en temel halk temsilcileridir.  Belediyemizin çalışma ve projelerini her an muhtarlarımızın bilgisine sunduğumuz gibi, muhtarlarımız da bu anlamda vatandaşlarımıza birer iletici konumunda yer alıyor.  Yine aynı şekilde Erzincan Belediyesi olarak, muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Bütün muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir önüm diliyorum” dedi.

Devamı...

Erzincan MEM Yeni Rekorlar İçin Toplandı

Geçtiğimiz yıl Erzincan olarak rekor katılımla olağanüstü bir başarı elde edilen ve büyük övgüler alnan TÜBİTAK Proje Yarışmaları’nda bu yıl da ses getirmek için şimdiden çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Atataürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Karaduman ‘ın katılımıyla Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir toplantı gerçekleştirdi… Gerçekleştirilen toplantıya katılım yoğun oldu. Geçen yılki başarılarını tekrarlamak isteyen birçok öğretmenin yanı sıra yarışmalara projelerle ilk defa bu yıl katılacak öğretmenler de salondaki yerlerini aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan’ın bu alanda artık söz sahibi bir şehir olduğunu ve bundan sonra bu bilinçle daha da özverili olmaları gerektiğini vurguladı. Gerçekleştirilen toplantıya katılım yoğun oldu. Geçen yılki başarılarını tekrarlamak isteyen birçok öğretmenin yanı sıra yarışmalara projelerle ilk defa bu yıl katılacak öğretmenler de salondaki yerlerini aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan’ın bu alanda artık söz sahibi bir şehir olduğunu ve bundan sonra bu bilinçle daha da özverili olmaları gerektiğini vurguladı.  Geçen yılki başarı için herkese teşekkür eden Gün açıklamasında: ” Hem bölgede hem de ülke genelinde rekor katılımlar sağladık ve çok da güzel dereceler aldık. Fakat bu yıl bu başarı sadece sayılardan ibaret kalmamalı, nitelik olarak da çok daha kaliteli projeler ortaya koymalıyız. Proje deyince belki gözümüz korkuyor bazen ama proje illa sıfırdan bir şey üretmek değildir.  Var olanı değerlendirmek, ona bir şeyler katarak bir farkındalık yaratmak bile bu projelerin kapsamına girer. Bunu geçen yıl Gül- Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin elde ettiği muazzam başarıda da gördük. Ben şimdiden yapacağınız çalışmalar için herkese teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum” dedi. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün ardından konuşan Prof. Dr.  Erdal Karaduman da yaptığı sunumla katılımcılara çok önemli bilgiler verdi. Ayrıca Erzincan’ın yakaladığı başarıyı gittikleri her yerde anlattıklarını ve başka illerde Erzincan’ı örnek verdiklerini belirten Karaduman açıklamasında: ”Normalde bu toplantıları Cuma günleri yapıyoruz. Fakat Erzincan çağırınca kıramadık ve hemen geldik. Çünkü Erzincan bizim yüz akımız oldu. Bu başarıyı sağlayan hem siz öğretmenlere hem de değerli yöneticilerimize teşekkür ediyor, herkesi tebrik ediyorum.” dedi.   Karşılıklı soru-cevapların ardından sona eren toplantı, katılımcılar için de birçok konuyu açıklığa kavuşturdu.

Devamı...

Erzincan Valisi Arslantaş, Sanayi Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu

Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, Yeni Sanayi Sitesi’nde ki oto elektrik esnaflarından Mehmet ve Cemil Ağzıtemiz kardeşlerin kahvaltı sofrasına misafir oldu. Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Yeni Sanayi Sitesi’nde ki oto elektrik esnaflarından Mehmet ve Cemil Ağzıtemiz kardeşlerin işyerlerini ziyaret ettiler.Gerçekleştirilen ziyarette Mehmet ve Cemil Ağzıtemiz kardeşler kahvaltı davetlerini kırmayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkürlerini ileterek, kendilerini işyerlerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gerçekleştirilen ziyarette Mehmet ve Cemil Ağzıtemiz kardeşler kahvaltı davetlerini kırmayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkürlerini ileterek, kendilerini işyerlerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.  Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise oto elektrik esnafı Mehmet ve Cemil Ağzıtemiz kardeşlerin istek ve taleplerini dinleyerek, hayırlı işler bol kazançlar diledi.

Devamı...

Muhtarlar, Başkan Başsoy’u Ziyaret Etti

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Oğuz Tekcan ve dernek üyesi muhtarlar ile Erzincan Muhtarlar Komitesi Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u makamında ziyaret ettiler. Kısa süren sohbetin ardından bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Bizde “seçim” dendiğinde hatırlara 1876’da Birinci Meşrutiyet’in ilânının hemen ardından yapılan Meclis-i Mebusan, yani o zamanın Millet Meclisi seçimleri gelir ama Türkiye’de o tarihten 43 sene önce, İkinci Mahmud’un hükümdarlığı zamanında yapılmış başka seçimler vardır.   Tarihimizin bu ilk seçimi mahallîdir, taşra vilâyetlerinde muhtarları belirlemek için yapılmıştır ve Türkiye’nin seçim tarihi zaten genel değil, mahallî seçimlerle başlar. Muhtarlık vatandaşımızın devlete açılan ilk kapısıdır. Vatandaşımız ilk muhtara derdini anlatır. Bundan dolayı muhtarlarımız çok önemli bir görev ifa etmektedir. Gerek kent merkezindeki mahallelerimizde gerekse de köylerimizde birlik ve beraberliğin sağlanmasında muhtarlarımızın çok önemli bir rolü vardır. Bizler gerçekleştirdiğimiz toplantılardan muhtarlarımızdan gelen istek ve önerileri gerekli çalışmaları gerçekleştirerek anında çözüme kavuşturma gayreti içerisindeyiz ben bu vesileyle muhatarlar gününü kutluyor görevlerinde başarılar diliyorum” Dedi Başkan Başsoy daha sonra Köy ve Mahalle muhtarları adına Erzincan da en uzun süre  muhtarlık yapan Hüseyin Kayaoğlu ile en yaşlı muhtar olan Mehmet Bakiy’i yepmış oldukları hizmetlerden dolayı tebrik etti.

Devamı...

Sıfır Atık Projesi Başladı

Çevre ve Şehircilik Erzincan İl Müdürlüğü tarafından srafın önlenmesi ve oluşan atığn azaltılması amacıyla “Sıfır Atık” projesi uygulamaya konuldu. Proje hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Erzincan İl Müdürü Gökhan Aydemir yaptığı yazılı açıklamasında; “ Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başatılan Sıfır Atık; israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bireysel veya kurumsal olarak uygulanabilmektedir. Daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atık miktarının fazla olması ve yaşam standardı temelinin atılması açısından kurumsal uygulamalar büyük önem taşımaktadır. . Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Bakanlığımız sıfır atık yaklaşımını öncelikle kendi binasında hayata geçirerek önderlik yapmaktadır..Bakanlığımız Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen üç aylık uygulamada, 45 ton kağıt, 11 ton plastik, 2,5 ton cam, 1 ton metal olmak üzere yaklaşık 60 ton değerlendirilebilir atık, çöpe gitmeden ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı ve organik atıklardan kompost üretilmeye başlandı. Sebze meyve gibi organik atıklardan elde edilen kompost, Bakanlığımızın ve Ankara’daki okulların yeşil alanlarında kullanılacak. Sıfır Atık Projesi Bakanlığımızın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de uygulamaya başlanmış olup, 26.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesinin açılışı ile tüm Türkiye’de uygulanmasının temeli atılmıştır. Bakanlığımız tarafından Sıfır Atık Projesi 2018 itibariyle TBBM, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay, bakanlıklar, kurum, kuruluş, alışveriş merkezi, hastane, okul, üniversite, 1000 den fazla çalışanı olan büyük işyerleri, yurt ve belediye binalarında aşamalı olarak uygulamaya geçirilecektir”ifadelerini kullandı.

Devamı...

Watch Dragon ball super