19 Kasım Pazartesi , 2018

Daily Archives: Aralık 7, 2017

GENEL KURUL İLANI

OTEL VE KAHVECİLER ODASI BAŞKANLIĞINDAN   Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince; 02/01/2018 tarihinde Salı günü, Saat :12 :00’de Atatürk Mahallesi Nerim Tonbul Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Toplantı Salonu Erzincan adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 09/01/2018 tarihinde, saat : 12 :00’de Atatürk Mahallesi Nerim Tonbul Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Toplantı Salonu Erzincan adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur. OTEL VE KAHVECİLER ODASI Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1.Açılış 2.Başkanlık Divanı Teşekkülü 3.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması 4.Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi 5.Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 7.Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi 8.Bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi 9.Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. Dilek ve temenniler Seçimler Kapanış Basın No:15309                       Yayın Tarihi: 07.12.2017

Devamı...

MUHTELİF EBATLARDA YAZ VE KIŞ LASTİĞİ İLE TRAKTÖR ARKA LASTİĞİ ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERZİNCAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhtelif  Ebatlarda Yaz ve kış lastiği ile traktör arka lastiği alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                         :2017/630478 1-İdarenin a) Adresi                                                                                               :13 Subat Caddesi 24040 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                             :4462235757 – 4462143999 c) Elektronik Posta Adresi                                                                :erzincanisl@ogm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                                                               :Çeşitli ebatlarda lastik alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                                                                     :Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 13 şubat cad.Kızılay   Merkez/ERZİNCAN c) Teslim tarihi                                                                                  :Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde malın teslimi   ve montajı sağlanacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                               :Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 13 şubat cad.Kızılay Mah. Merkez/ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                               :15.12.2017 – 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Lastiklerin araçlara montajı esnasında rot – balans ayarları  ilgili firma tarafından yapılacaktır. Erzincan  dışından ihaleye katılacak firmalar Erzincan merkezinde lastik montajı, rot ve balans ayarlarını yapacak teknik servislerini ihale teklif zarfında belirtecek ve söz konusu işlerin ücretlerini karşılayacaktır. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: Lastiklerde TSE belgesi yada ISO 9001:2000 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 standartlarına göre alınmış kalite yönetim sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi 13 şubat cad.Kızılay Mah. Merkez/ERZİNCAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi 13 şubat cad.Kızılay Mah. Merkez/ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:15255                Yayın Tarihi: 07.12.2017

Devamı...

TÜGVA Erzincan Zulme Sessiz Kalmadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzincan İl Temsilciliği tarafından Kudüs’te yaşanan olaylara ilişkin olarak bir basın açıklaması yapılarak yaşanan zulme tepki gösterildi. TÜGVA Erzincan İl Temsilciliği tarafından Camii Kebir bahçesinde yapılan basın açıklamasına cemaat ve esnafta katılarak destek verdi.  TÜGVA Erzincan İl Temsilcisi Emre Özkan yaptığı basın açıklamasında; “TÜGVA Erzincan İl Temsilciliği tarafından Camii Kebir bahçesinde yapılan basın açıklamasına cemaat ve esnafta katılarak destek verdi.  TÜGVA Erzincan İl Temsilcisi Emre Özkan yaptığı basın açıklamasında; “ Türkiye’nin Gençliğinin Sömürge Düzenine Karşı Bildirisidir Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasır medeniyetler seviyesinde gören avrupa’nın merkezinde Bosna’da yaşanan soykırım hafızalarımızda taze iken; Suriye’de her gün bir insanlık dramı yaşanırken;Arakan’da naklen soykırımlarda kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken; milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Silahların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkeler arasında değişirken; ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken; bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. .Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cür’etinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. TVlerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu “şımarık”lıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam’ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedî’nin yasaklanması; son olarak da Kudüs’ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesicüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslâm âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam’ı reel politik kaygılardan arınarak, amerikadan, israilden değil Allah’tan korkmaya ve O’na (cc) teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin’in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir. Tüm dünya üzerindeki Müslüman topraklarının 3 asırdır zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları sömürülürken; kan akan coğrafyalarındaki tetiği sıkan elin aynı gücü arkasına aldığını çokiyi biliyoruz. Dünya güvenliğinin ve barışının teminatı olarak kendisini gören ve aynı zamanda dünyanın en büyük silah üreticisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dünyadaki bütün bu düzensizliğin müsebbibi olarak görüyoruz.İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’da Hakkın daveti ezan susturulmaya çalışılırken; avluda savunmasız erkek ve kadın kardeşlerimiz şehit edilirken bu mezalimi dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanması güçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası hukuk ve siyaset sisteminin sonucudur. Müslümanlar hunharca katledildiğinde sessiz kalan güçlünün haklı olduğu bir Uluslararası Hukuk Sisteminin ve onun ikiyüzlü kullanışlı araçlarını ret ediyoruz. Filistin’de, Suriye’de, Mora’da, Cezayir’de, Doğu Türkistan’da, Etiyopya’da, Bosna’da, Arakan’da yaşanan kıyımlar gözümüzün önünde iken terör ve İslam dininin aynı cümlede zikredilmesinin vahşi ve saldırgan bir medeniyetin kullandığı bir algı aracı olduğunu çok iyi biliyoruz. Sömürgeci ülkelerırkçı Siyonizm ideası merkezinde ilkel, barbar ve bencilce daha fazla tüketim ve İslam düşmanlığı motivasyonları ile yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı çıkmaz bir yola sürüklemektedir. Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz. Şu açıkça bilinmelidir ki; Newyork’un 1 gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar; Kudüs’ümüzün 1 anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır. Tarih bize göstermiştir ki; TheodorHerzl’ın rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahattinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kâbusa uyanacaklardır. Şimdi,İslam coğrafyası üzerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yuman, kimseye hesap verme gereği duymadan çocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tecavüz edilen, İlk kıblesine el uzatılan İslam Dünyasının mensuplarına sesleniyoruz; Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinize, ümmetin mes’elelerine sağır, dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz? Filistin dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların mes’elesi değil; tüm İslam âleminin namusudur. Celladından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz! Dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir. Ey İman edenler! Hangi düşünce ve güç dengesi sizi Allah (cc) yolunda mücadele etmekten, Hakkı müdafaa etmekten alıkoyuyorsa bilin ki bu Allah’ın razı olduğu bir şey değildir! Bir gün ateş sizi çemberi içerisine almadan harekete geçiniz! Irk, meşrep ve mezhep taassubiyetini bir kenara bırakıp siz Ey Müslümanlar Allah yolunda birleşiniz” dedi.

Devamı...

Erzincan Muhtarlar Derneği Binası Hizmete Açıldı

Erzincan Muhtarlar Derneği hizmet binası gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete açıldı. Erzincan Valiliği’nin ve çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla Hocabey Mahallesi’nde hizmete giren Erzincan Muhtarlar Derneği Binası’nın açılışını Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Merkez Hocabey Mahallesi’nde Erzincan Valiliği başta olmak üzere bazı kuruluşların da desteğiyle yapımı tamamlanan Erzincan Muhtarlar Derneği’nin hizmet binasının açılışını yaptı…Açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Kurtuluş Kılıç, “Muhtarlar Derneği’ne yakışan bir bina yapıldı. İnşallah burada hayırlı toplantılar yapılarak, güzel kararlar alınır. Başta Erzincan Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burası daha önce eski bir yerdi. Uzun süren uğraşların ardından yenilendi. Hizmetin daha verimli şekilde yürümesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.Açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Kurtuluş Kılıç, “Muhtarlar Derneği’ne yakışan bir bina yapıldı. İnşallah burada hayırlı toplantılar yapılarak, güzel kararlar alınır. Başta Erzincan Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burası daha önce eski bir yerdi. Uzun süren uğraşların ardından yenilendi. Hizmetin daha verimli şekilde yürümesi için elimizden geleni yapacağız” dedi. Muhtarların mahallelerde olup biteni bildiğini söyleyen Erzincan Valisi Arslantaş, “Muhtarlar herkesin derdini, sıkıntısını biliyor. Dolayısıyla bizim en yakın mesai arkadaşlarımız, en büyük yardımcılarımız muhtarlardır. Vatandaşların taleplerini bize ulaştıran, düşkünlere, sahipsizlere devlet adına sahip çıkanlar yine muhtarlarımızdır. Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek adına yenilenen muhtarlar derneği hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Açılışın ardından hizmet binasında incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, muhtarlar ile sohbet ederek sorunlarının dinledi. Törene katılan muhtarlar, Erzincan Valisi Arslantaş’a teşekkür ederek ilçelerde başlatmış olduğu muhtarlar toplantısının memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler. Bu toplantılarda muhtarların tüm talepleri alınarak gerekli girişim ve çözümlemelerin yapıldığına vurgu yaptılar.

Devamı...

eni Mahalle Meclis Toplantısı Yapıldı

Haber: Eren VARLI Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy toplantı hakkında yaptığı basın açıklamasında; “Bu Akşam Yeni Mahallemiz de, Merkez İlçe Başkanımız Ferhat Bulut, Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Keleş ve Başkan Yardımcılarımızla Mahalle meclisimizle toplantıda bir araya geldik. Söz verdiğimiz gibi bu mahallemize alt yapı ve üst yapı olmak üzere toplam değeri 2.7 milyon lira civarında olan yatırımlarımızı yapmak suretiyle, mahallemiz de çalışmalarımız devam ediyor.Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy toplantı hakkında yaptığı basın açıklamasında; “Bu Akşam Yeni Mahallemiz de, Merkez İlçe Başkanımız Ferhat Bulut, Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Keleş ve Başkan Yardımcılarımızla Mahalle meclisimizle toplantıda bir araya geldik. Söz verdiğimiz gibi bu mahallemize alt yapı ve üst yapı olmak üzere toplam değeri 2.7 milyon lira civarında olan yatırımlarımızı yapmak suretiyle, mahallemiz de çalışmalarımız devam ediyor. Mahalle sakinleriyle yaptığımız toplantımızda da vatandaşlarımızın ekstra talep ve temennilerini dinleyip, genel istişare ve değerlendirme ile toplantımızı sonlandırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana, şehrimiz için gece gündüz demeden görevimizi ifa ediyor, hemşehrilerimize hak ettiği yaşamı sunmak için çaba gösteriyoruz. Rabbim muvaffakiyetlerimizi artırsın” dedi.  Erzincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mahalle meclis toplantıları devam ediyor. Yeni Mahallede gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş ve mahalle halkı katıldı….

Devamı...

Turan, Biz Amerika’ya Mecbur Ya Da Mahkûm Değiliz

Haber: Eren VARLIHaber: Eren VARLI Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzincan Şube Başkanı Salih Turan, Kudüs’te yaşananlarla ilgili olarak bir basın yaparak tepkilerini dile getirdi. Başkan Turan açıklamasında; “ Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ediyor.  Siyonizm’in yeni kuklası Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır.. ABD, Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Libya’ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD’nin Siyonist İşgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail’i kanatları altına aldığını herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücü ile İslam’ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD’nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa, tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun, arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail’dir. Biz her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz: ABD’nin ipi ile kuyuya inilmez ve Siyonist İsrail ancak güçten anlar. İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. ABD ve İsrail, İslam Ülkelerinin yöneticilerinden kendilerine dost edinmezler, sadece kullanırlar ve vakti gelince de çöpe atarlar. Kadim bir İslam şehri olan Kudüs’ü, ilk kıblemiz olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak nitelendirmek ABD’nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz.Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Kudüs Bizim Onurumuzdur, İffetimizdir Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail’le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse reel politik söylemiyle izahat getiremeyecektir. Her Müslüman’ın Kudüs’e olan bağlılığının ve sadakatinin, hükümetlerin ABD ve İsrail’le olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir. Siyonizm’in kuklası Trump ve politika yapıcıları bu küstahlıktan ve hadsizlikten mutlaka vazgeçmelidirler. Aksi takdirde en az çelik kadar sağlam ve sert bir öfkenin hedefi olacaklardır. Şimdi biz İslam Ülkelerinden, İslam ülkelerinin hükümetlerinden, içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs’ü başkent olarak tanıyacağını ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını beyan eden Amerika’dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika olmalıdır. Biz Amerika’ya mecbur ya da mahkûm değiliz. Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri ve tüm mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir. Yapmamız gereken İslam Birliği bir an evvel kurmaktır. Yapmamız gereken D-8’i aslına ve amacına uygun olarak canlandırmaktır. Yapmamız gereken Avrupa Birliği kapısında beklemekten vazgeçmektir. Yapmamız gereken bölge başkentleriyle ve bölgenin Müslüman halklarıyla kucaklaşmaktır. Yapmamız gereken bu coğrafyanın Müslüman ya da gayrimüslim tüm unsurlarıyla adil bir birliktelik kurmaktır. Kimse kendi teslimiyetine bahaneler bulmasın, bundan sonra bulamaz da. Kudüs’e sahip çıkmayana sahip çıkılmayacaktır. Kudüs’ü Siyonist İsrail’e terk eden kendisini de terk edilmiş bulacaktır. Kudüs için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Kudüs, İslam’ındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır. Kudüs, Müslümanlarındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır. Siyonist İsrail, Tel Aviv’de dahil işgal ettiği her karış topraktan sökülüp atılacaktır. Bu coğrafyada barışın iki şartı vardır: Amerika mutlaka evine geri dönecektir. İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır. Bunlar hamaset değildir. Biz Allah’a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans’ın akıbeti ne olduysa Amerika ve İsrail’in akıbeti de o olacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır” dedi.

Devamı...

Destekleme de Hak Kaybı Yaşamayın!

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2017 yılının sonuna kadar hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarının işletmedeki kayıtlarını TÜRKVET kayıtları ile uyumlu hale getirmeleri gerektiğini açıkladı. Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı basın açıklamasında; “ 2017 yılının sonuna kadar yetiştiricilerimizin işletmelerinde bulunan hayvanların güncellenmesi için; işletmedeki kayıtlarını TÜRKVET kayıtları ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir…Düşen büyükbaş hayvan küpelerinin numaralarını yetiştiricilerimiz tespit ederek müdürlüğümüz veya Erzincan damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yenisini talep edebilirler. Küçükbaş hayvanların düşen küpe numaralarını ise müdürlüğümüze bildirerek yenisini talep edebilirler. Destekleme işlemlerinde hak kaybı yaşanmaması ve 31.12.2017 tarihinden itibaren cezai işlemle karşılaşmamaları için güncelleme çalışmalarının aksatılmadan yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Devamı...

Erzincan’da Kazalar MOBESE Kameralarına Yansıdı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazalarının MOBESE’ye yansıyan görüntüleri basınla paylaşıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülerde Cumhuriyet Meydanı Kavşağı’nda bir otomobilin ışık ihlali yapan yayaya çarpması, Askerlik Şubesi Kavşağı’nda bir otomobilin motosikletle çarpışması, aynı kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin takla atması, Halit Paşa Caddesi’nde de Asayiş Şube Müdürlüğü önünden çıkan aracın kontrolden çıkıp refüje çarpmasına ilişkin görüntüler var.Erzincan’da meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde gerçekleşen ve MOBESE kameralarınca kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Görüntülerde, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı’nda bir otomobilin ışık ihlali yapan yayaya çarpması, Askerlik Şubesi Kavşağı’nda bir otomobilin motosikletle çarpışması, aynı kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin takla atması, Halit Paşa Caddesi’nde de Asayiş Şube Müdürlüğü önünden çıkan aracın kontrolden çıkıp refüje çarpması ve Askerlik Şubesi Kavşağı ile Horan Kavşağı’nda iki otomobilin çarpıştığı ilişkin görüntüler yer alıyor. Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtti. Sürücüleri can ve mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Devamı...

68 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan’da dün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı. Erzincan’da Merkez 2, Kemaliye 3, Refahiye 50, Tercan 10, Üzümlü 3 olmak üzere 68 köy yolu ulaşıma kapandı. Gün içerisinde yüksek kesimlerde kar yağışı devam etti. Sürücüler kar yağışının etkili olduğu Sakaltutan, Ahmediye bölgelerinde karayollarının karla mücadele çalışmalarıyla birlikte hareket etti. Erzincan Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekipleri ise ticari araçlarda kışlık lastik denetimlerini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bugünde kar yağışı bekleniyor. İl Özel idaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Devamı...

Watch Dragon ball super