13 Aralık Perşembe , 2018

İlanlar

T.C.ORGANİK GÜBRE ,PATLAMIŞ PERLİT, TORF , GÜBRE VE ALTILI KARIŞIM ÇİM TOHUMU ALIMIERZİNCAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

  Organik Gübre ,Patlamış Perlit, Torf , Gübre ve Altılı Karışım Çim Tohumu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır İhale Kayıt Numarası :2018/1041201 1-İdarenin Adresi :Bahçelievler Mah. Belediye Sarayı Arkası MERKEZ/ERZİNCANb) Telefon ve faks numarası :4462239930 – 4462232168c) Elektronik Posta Adresi :parkbahceler24@yahoo.comç) İhale dokümanının görülebileceği internet  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı :8 Kalem Organik Gübre ,Patlamış Perlit, Torf , Gübre ve Altılı Karışım Çim Tohumu Alımı          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri :Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 150 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 150 takvim günü içerisinde idarenin isteği doğrultusunda , idarenin göstereceği yere parti- ler halinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir 3- İhalenin Yapılacağı yer :Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisib) Tarihi ve saati :26.03.2018 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 () takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:3316 Yayın Tarihi: 12.03.2018

Devamı...

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İHALE İLANI

2018 Yılı için İl Müdürlüğümüz Hizmet Araçlarına 1500 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan ), 5000 litre Motorin (Eurodizel) Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                         : 2017/654623 1-İdarenin a) Adresi                                                                                               :Atatürk Mah. Zübeyda Hanım Cad. 106 Sok. No:21 Merkez/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                            : 4462236933 – 4462236939 c) Elektronik Posta Adresi                                                               : erzincan@gsb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                                                              :1500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 5000 Litre Motorin (Eurodizel) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri                                                                               : İl Müdürlüğümüz hizmet araçları (24 EH 052 plakalı Isuzu  D-Max marka çift kabinli pick-up, 24 AH 942 plakalı                                                                                                                                                     Ambulans,2018 yılı için kiralanacak Binek Oto, Çift kabin  Kamyonet, Camlı Van Kamyonet ile  var ezme araçları                                                                                                                                                        (Snowtraclar), Kar Motorları ve Çim biçme Traktörleri.) c) Teslim tarihi                                                                                :Teslimat İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu zamanlarda  Akaryakıt sipariş fişi ile satış istasyonundan alınacak olup                                                                                                                                                     aylık ödeme yapılacaktır. (İl Müdürlüğü malın tamamını alıp  almamakla serbesttir.) 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                              :Atatürk Mah. Zübeyda Hanım Cad.106 Sok. No:21  Merkez/ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                             : 25.12.2017 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı veya Lisanslı bir Şirketin bayisi ise Bayilik Sözleşmesi. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Standarda ilişkin belgeler: Alımı yapılacak Akaryakıt ürünleri için Standartlara uygunluğu belirtir TSE Standardı veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına Uygunluk Taahhütnamesi. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı 50 TL’nin T.Halk Bankası Erzincan Şubesindeki 05000065 …

Devamı...

ERZİNCAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ İÇİN 2 ADET SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ (BRÜT ASGARİ ÜCRETİN %10 FAZLASI OLACACAK)

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERZİNCAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ İÇİN 2 ADET SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ (BRÜT ASGARİ ÜCRETİN %10 FAZLASI OLACACAK) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                : 2017/645822 1-İdarenin a) Adresi                                                                                      : 13 Subat Caddesi 24040 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                    : 4462235757 – 4462143999 c) Elektronik Posta Adresi                                                      : erzincanisl@ogm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği  internet adresi       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                       : Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Erzincan  Fidanlık Şefliğine silahsız 2 Kişi Özel Güvenlik Elemanı    hizmet alımı işi (brüt                                                                                                              asgari ücretin %10 arttırımlı olarak) çalıştırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                       : Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Erzincan Fidanlık   Şefliği c) Süresi                                                                                     : İşe başlama tarihinden itibaren 359(üç yüz elli dokuz)   gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                      :ERZİNCAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 13 ŞUBT  NO:24 MERKEZ/ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                     : 18.12.2017 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak alınan Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin belgesine sahip olacak ve bu belgenin aslını veya aslının noter tasdikli suretini  yada “aslı idarece görülmüştür ” şeklinde onaylısını  ihale teklif zarfında sunulması zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Bu İhalede Kamu ve Özel sektörlerde yapılan kapalı veya açık mekan Özel Güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : ERZİNCAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZİNCAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu …

Devamı...

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürlüğümüz hizmetlerinde 2018 yılı için bir yıl süreyle (12 ay) kullanılmak üzere 1 adet Şoförsüz Binek Cinsi Otomobil, 1 adet Şoförsüz Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet ve 1 adet Şoförsüz Camlı Van Kamyonet Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                              : 2017/640012 1- İdarenin a) Adresi                                                                                    : Atatürk Mah. Zübeyda Hanım Cad. 106 Sok. No:21 Merkez/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                  : 4462236933 –  4462236939 c) Elektronik Posta Adresi                                                    : erzincan@gsb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2- İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                 : İl Müdürlüğümüz hizmetlerinde 2018 yılı için bir yıl süreyle   (12 ay) kullanılmak üzere 1 adet şoförsüz binek cinsi                                                                                                                                                     otomobil,1 adet şoförsüz çift kabin açık kasa kamyonet ve 1   adet şoförsüz Camlı Van Kamyonet kiralama hizmeti alımı  işi. Ayrıntılı bilgiye   EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                 : ERZİNCAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü c) Süresi                                                                               : İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                : Atatürk Mah.Zübeyda Hanım Cad. 106 Sok. No:21 Merkez   /ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                               : 18.12.2017 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı 50 TL’nin T.Halk Bankası Erzincan Şubesindeki 05000065 nolu hesaba (IBAN TR34 0001 2009 3440 0005 0000 65) yatırılmasını müteakip alınan makbuz karşılığında Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Mah. Zübeyda Hanım Cad. 106 Sok. No:21 ERZİNCAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:15482                Yayın Tarihi: 11.12.2017

Devamı...

GENEL KURUL İLANI

OTEL VE KAHVECİLER ODASI BAŞKANLIĞINDAN   Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince; 02/01/2018 tarihinde Salı günü, Saat :12 :00’de Atatürk Mahallesi Nerim Tonbul Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Toplantı Salonu Erzincan adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 09/01/2018 tarihinde, saat : 12 :00’de Atatürk Mahallesi Nerim Tonbul Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Toplantı Salonu Erzincan adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur. OTEL VE KAHVECİLER ODASI Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1.Açılış 2.Başkanlık Divanı Teşekkülü 3.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması 4.Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi 5.Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 7.Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi 8.Bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi 9.Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. Dilek ve temenniler Seçimler Kapanış Basın No:15309                       Yayın Tarihi: 07.12.2017

Devamı...

MUHTELİF EBATLARDA YAZ VE KIŞ LASTİĞİ İLE TRAKTÖR ARKA LASTİĞİ ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERZİNCAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhtelif  Ebatlarda Yaz ve kış lastiği ile traktör arka lastiği alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                         :2017/630478 1-İdarenin a) Adresi                                                                                               :13 Subat Caddesi 24040 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                             :4462235757 – 4462143999 c) Elektronik Posta Adresi                                                                :erzincanisl@ogm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                                                               :Çeşitli ebatlarda lastik alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                                                                     :Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 13 şubat cad.Kızılay   Merkez/ERZİNCAN c) Teslim tarihi                                                                                  :Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde malın teslimi   ve montajı sağlanacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                               :Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 13 şubat cad.Kızılay Mah. Merkez/ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                               :15.12.2017 – 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Lastiklerin araçlara montajı esnasında rot – balans ayarları  ilgili firma tarafından yapılacaktır. Erzincan  dışından ihaleye katılacak firmalar Erzincan merkezinde lastik montajı, rot ve balans ayarlarını yapacak teknik servislerini ihale teklif zarfında belirtecek ve söz konusu işlerin ücretlerini karşılayacaktır. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: Lastiklerde TSE belgesi yada ISO 9001:2000 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 standartlarına göre alınmış kalite yönetim sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi 13 şubat cad.Kızılay Mah. Merkez/ERZİNCAN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi 13 şubat cad.Kızılay Mah. Merkez/ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:15255                Yayın Tarihi: 07.12.2017

Devamı...

GENEL KURUL İLANI

OTEL VE KAHVECİLER ODASI BAŞKANLIĞINDAN Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı  Esnaf ve Sanakarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince; 02/01/2018 tarihinde Salı günü, Saat :12 :00’de Atatürk Mahallesi Nerim Tonbul  Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Toplantı Salonu Erzincan adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 09/01/2018 tarihinde, saat : 12 :00’de Atatürk Mahallesi Nerim Tonbul  Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Toplantı Salonu Erzincan adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur. OTEL VE KAHVECİLER ODASI Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1.Açılış 2.Başkanlık Divanı Teşekkülü 3.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması 4.Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi 5.Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 7.Bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi 8.Bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi 9.Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görşülmesi, kabulü veya reddi. Aylık ücretlerin, huzr haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. Dilek ve temenniler Seçimler Kapanış Basın No:15309                       Yayın Tarihi: 06.12.2017

Devamı...

T.C ÇAYIRLI İCRA DAİRESİ 2017/16 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇlK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞ1NMAZIN Özellikleri            : Erzincan İl, Çayırlı ilçe, 187 Ada, 1 Parsel, ATATÜRK Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Atatürk Mahallesinde belediye imar planı içinde, 3 katlı apartmanın 1. kat 4. nolu dairesidir. Şehir merkezinde kaymakamlık binasının kuzeyinde yer almaktadır. Çevresinde tüm ticari ve sosyal donatı alanları mevcut, belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanır, şehrin rağbet gören bir bölgesinde yer alması, parsel geometrik şeklinin düz olması ve eğimsiz bir arazi üzerinde yer alması almaktadır. Parsel mesken olarak kullanılmakta batı-kuzey ve güney cephelidir. Taşınmazın yer aldığı ana binanın çatı örtüsü oluklu sac dış cephesi boyalı giriş kapısı demir doğramadır. Yapı sobalı olup kalorifer tesisatı ve asansör mevcut değildir. Mesken, koridor, mutfak banyo, WC, 2 adet ve salon kısımlanndan oluşmaktardır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencereleri PVC dogramadır. Zemin laminat parke, duvar boyaları yenidir. Yapı alanı 95m2 olarak ölçülmüştür. Parsel üzerindeki mesken olarak kullanılan yapı 3. sınıf A grubu yapı sınıfına dahil olup birim maliyeti 964 TL, yıpranması %20’dir, ayrıca taşınmazın bodrum katında 4 numaralı bölümde kömürlüğü bulunmakta alanı 20m2’dir. Adresi                                  : Çayırlı / ERZİNCAN Yüzölçümü                         : 10.221,59 m2 Arsa Payı                             : 1/72 İmar Durumu                    : Var , Kat sayısı 3, Bulunduğu Kat 1 inşaat tarzı Betorname Kıymeti                                : 66.477,60 TL KDV Oranı                          : %1 Kaydındaki Şerhler          : Erzincan İcra Müdürlüğü’nün 2017/2139 Esas, İstanbul 12. Icra Müdürlüğü 2017/13583, Bayburt İcra Müdürlüğü 2017/248 Esas,  Erzurum 1. İcra Müdürlüğü 2017/2854 Esas sayılı dosyaları ile haciz                                                                                                              şerhi bulunmaktadır. Satış Günü                         : 26/12/2017 günü 10:00 – 10:15 arası Satış Günü                         : 22/01/2018 günü 10:00 – 10:15 arası Satış Yeri                            : ÇAYIRLI ICRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI ———————————————————————————————————————————— Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırana gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilır. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim bedelinden  masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 ünlü maddesi gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, haşkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/16 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2017   Basın No:14682                Yayın Tarihi: 29.11.2017

Devamı...

2018 YILI BRÜLÖR BAKIMI

K.Y.K. ERZİNCAN İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Brülör Bakımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                :2017/615943 1-İdarenin a) Adresi                                                                                     :Başbağlar Mahallesi 1400. sokak 55 24000 ERZİNCAN  MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                   :4462244162 – 4462124326 c) Elektronik Posta Adresi                                                      :erzincanilm@kyk.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                     :Müdürlüğümüz Erzincan Yurdu 3 Adet, Abdurrahim Reyhan Yurdu 9 Adet , Terzibaba Yurdu 2 Adet                                                                                                                                                                             Mengücek Gazi  Yurdu 3 Adet Otlukbeli Yurdu 7 Adet Toplam 24 adet brülörün periyodik bakım onarım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                      :K.Y.K. Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlükleri c) Süresi                                                                                    :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                     :Başbağlar Mahallesi 1400. Sokak No:55 ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                    :07.12.2017 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Servis ve hizmet yeterlilik belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu Erzincan İl Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:14668                Yayın Tarihi: 29.11.2017

Devamı...

EL TERMİNALLERİ İLE PARKOMAT HİZMET ALIMI

ERZİNCAN BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ El Terminalleri ile Parkomat Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                                    :2017/600936 1-İdarenin a) Adresi                                                                                                          :Erzincan Belediyesi Hizmet Binası 2 kat MERKEZ ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                                        :4462239930 – 4462143324 c) Elektronik Posta Adresi                                                                           :info@erzincan.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                                         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                                            :24 Personel 12 Ay El Terminalleri ile Parkomat Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                                            :Erzincan Belediyesi Sınırları c) Süresi                                                                                                          :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                                           :Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi b) Tarihi ve saati                                                                                           :9.12.2017 – 10:00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.El Terminalleri ile parkomat Hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 () takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden …

Devamı...

Watch Dragon ball super