20 Kasım Pazartesi , 2017

İlanlar

T.C. ERZİNCAN 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO              : 2017/224 KARAR NO       : 2017/458 Erzincan İli, Merkez, Keklikkayası Mahallesi, cilt no: 127, hane no: 95 BSN: 22’de nüfusa kayıtlı Murat ve Suna oğlu, 01/09/1982 Erzincan D’lu, 12203134994 TC kimlik nolu Yavuz Koç’un ön adının “MUSTAFA YAVUZ” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verildiği ilan olunur. Basın No:13574                                Yayın Tarihi: 15.11.2017

Devamı...

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne ait olup, aşağıda adı soyadı / unvanı, sicil numarası yazılı mükellefler adına düzenlenenEmlak Vergisimükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK.’nun 103 -104- 105 ve 106’ıncı maddeleri hükümlerine göre iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi takip eden 15’inci gün ilan tarihi kabul edilir ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ( 1 ) ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile tebliğ yapılacağı; İş bu ilan tarihinden ( ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinçi ( 15 ) gün ilan tarihi olarak kabul edilir ) itibaren başlayarak bir ( 1 ) ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında, iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi takip eden onbeşinci ( 15 ) günün mesai saatinin bitiminden itibaren bir ( 1 ) ay içinde mükelleflerin kendilerine ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.10/11/2017   Not: Gecikme faizi başvuru tarihi itibariyle tekrar hesaplanacaktır. SIRA NO  SİCİL   ADI-SOYADI                                                                     TC                           BABA ADI        ADRES                                                      ANA PARA                   G.FAİZİ                  TOP.TUTAR 1                86190  ERSAN GID.MAD.SAN.VE TİC.AŞ. ERSAN GID                                                                 TÜRKMENOĞLU KÖYÜ                         5.826,28TL                  5.073,51TL             10.899,79TL 2               109929 ŞAHİME İŞBUR                                                                1996****266         AHMET           YAKUPLU KÖYÜN İLİÇ ERZİNCAN   4.219,84TL                   3.615,99TL               7.835,83TL   ERZİNCAN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne ait olup, aşağıda adı soyadı / unvanı, sicil numarası yazılı mükellefler adına düzenlenenEğlenceVergisimükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK.’nun 103 -104- 105 ve 106’ıncı maddeleri hükümlerine göre iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi takip eden 15’inci gün ilan tarihi kabul edilir ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ( 1 ) ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile tebliğ yapılacağı; İş bu ilan tarihinden ( ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinçi ( 15 ) gün ilan tarihi olarak kabul edilir ) itibaren başlayarak bir ( 1 ) ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında, iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi takip eden onbeşinci ( 15 ) günün mesai saatinin bitiminden itibaren bir ( 1 ) ay içinde mükelleflerin kendilerine ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.10/11/2017   Not:Gecikme faizi başvuru tarihi itibariyle tekrar hesaplanacaktır. SIRA NO  SİCİL                 ADI-SOYADI                       TC                          BABA ADI            ADRES                                                                            ANAPARA            G.FAİZİ         TOP. TUTAR 1                102384              ALİ KEMAL KAYA             3536****978         ALİ                       ÇAĞLAYAN BUCAĞI DÖRTLER KÖYÜ 26             3.450,00TL           3.110,56TL    6.560,56TL     Yayın Tarihi: 15.11.2017                Basın No:13525

Devamı...

T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN 1-İl Özel İdaresine ait Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş servis dışı kalan araçlar ile ekipmanlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır. 2- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. Hariçtir. 3-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi ayrı ayrı yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir. 4-İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 5-İhalesi yapılacak servis dışı araçlar ekipmanlarına ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir. 6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu, b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, c-Tebliğe esas İkametgah belgesi, d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi) e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, f- Noter tasdikli imza sirküsü. 7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. SATIŞA ÇIKARILAN SERVİS DIŞI ARAÇLAR ve EKİPMALRI CİNSİ      MARKASI   MODELİ  PLAKASI       M.BEDELİ   GEÇİCİ          İHALE NO                                                                                                  ( TL )       TEMİNATI     TARİHİ     SAATİ 1    TAKSİ             RENAULT              1993      24 DH 262      5.000,00       150,0       22.11.2017   10.30 2    OTOBÜS    BMC                            2006      24 EV 026      15.000,00     450,00     22.11.2017   10.35 3    GREYDER  MİTSUBİSHİ             1986      24 GR 86-03   50.000,00    1.500,00   22.11.2017   10.40 4    GREYDER      MİTSUBİSHİ         1986      24 GR 86-04   15.000,00    450,00      22.11.2017   10.45 5    CAT  938 F     YÜKLEYİCİ               –            24 YK 95-01    60.000,00    1.800,00   22.11.2017   10.50 6    KOMATSU    YÜKLEYİCİ     WA-320-3 24 YK 00-02         15.000,00    450,00       22.11.2017  10.55 7    KOMATSU    YÜKLEYİCİ     WA-320-3 24 YK 00-03         45.000,00    1.350,00       22.11.2017  11.00 8   CAT                  DOZER             1986              24 DZ 86-09     10.000,00    300,00           22.11.2017  11.05 (Sadece Şasesi Satılık) 9   BİTELLİ            SİLİNDİR          1994            24 SL 94-01       30.000,00    900,00           22.11.2017  11.10 (Motor Blok Patlak Bozuk)   10 KAR MAKİNASI                            –              24 KR 00-02   100.000,00  3.000,00    22.11.2017   11.15 11 2500 LT     MAZOT TANKI      –         –                  600,00            18.00               22.11.2017  11.20 (Kemaliye) 12 2500 LT    MAZOT TANKI       –         –                  600,00            18.00               22.11.2017   11.25 (Kemaliye) 13 2500 LT    MAZOT TANKI       –         –                  600,00             18.00              22.11.2017   11.30 (Erzincan) 14 250 AD.    ESKİ LASTİK                –                    –                  5.000,00      150.00               22.11.2017   11.35     Basın No:12937                Yayın Tarihleri: 10.11.2017-13.11.2017

Devamı...

ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Yer Silosundan, Pancar Yüzdürme Kanallarına Pancar  Nakliye Hizmet Alımı  İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhale kayıt numarası                                                    : 2017/581345 1-İdarenin a) adresi                                                                        :Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.    Erzincan Şeker Fabrikası  Mimar Sinan Mah.Talip Kaban Bulvarı No : 27 /ERZİNCAN b) Telefon ve Faks numarası                                     : 0.446.223 95 00(4 Hat) 446 223 91 67 c) Elektronik Posta Adresi                                         :  erzincanseker@turkseker.gov.tr 2-İhale konusu hizmetin a)Niteliği, türü ve miktarı                                          :Erzincan Şeker Fabrikası Yer Silosundan,  Pancar  Yüzdürme Kanallarına  ± % 20 Toleranslı 65.000 Ton Pancar  Nakliyesi. b)Yapılacağı yer/yerleri                                             : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Sahası. c) İşin süresi                                                               : ± % 20 Toleranslı 90 (Doksan) gündür. 3-İhalenin a) Yapılacağı Yer                                                      : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı   Salonu b) Tarihi ve Saati                                                     :24/11/2017 Cuma günü Saat 10:00 4-İhale Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5-İhale dökümü Fabrikamız Ticaret Serisinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6-Teklifler 24/11/2017  Cuma Günü Saat 10:00’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.) 7-İsteklikler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 8-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 10- Mezkur hizmet alımı  ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu  ve  4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri  Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. TÜRKİYE  ŞEKER FABRİKALARI A.Ş   Basın No:13466                                Yayın Tarihi: 13.11.2017

Devamı...

T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN 1-İl Özel İdaresine ait Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş servis dışı kalan araçlar ile ekipmanlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır. 2- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. Hariçtir. 3-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi ayrı ayrı yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir. 4-İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 5-İhalesi yapılacak servis dışı araçlar ekipmanlarına ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir. 6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu, b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, c-Tebliğe esas İkametgah belgesi, d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi) e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, f- Noter tasdikli imza sirküsü. 7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. SATIŞA ÇIKARILAN SERVİS DIŞI ARAÇLAR ve EKİPMALRI CİNSİ      MARKASI   MODELİ  PLAKASI       M.BEDELİ   GEÇİCİ          İHALE NO                                                                                                  ( TL )       TEMİNATI     TARİHİ     SAATİ 1    TAKSİ             RENAULT              1993      24 DH 262      5.000,00       150,0       22.11.2017   10.30 2    OTOBÜS    BMC                            2006      24 EV 026      15.000,00     450,00     22.11.2017   10.35 3    GREYDER  MİTSUBİSHİ             1986      24 GR 86-03   50.000,00    1.500,00   22.11.2017   10.40 4    GREYDER      MİTSUBİSHİ         1986      24 GR 86-04   15.000,00    450,00      22.11.2017   10.45 5    CAT  938 F     YÜKLEYİCİ               –            24 YK 95-01    60.000,00    1.800,00   22.11.2017   10.50 6    KOMATSU    YÜKLEYİCİ     WA-320-3 24 YK 00-02         15.000,00    450,00       22.11.2017  10.55 7    KOMATSU    YÜKLEYİCİ     WA-320-3 24 YK 00-03         45.000,00    1.350,00       22.11.2017  11.00 8   CAT                  DOZER             1986              24 DZ 86-09     10.000,00    300,00           22.11.2017  11.05 (Sadece Şasesi Satılık) 9   BİTELLİ            SİLİNDİR          1994            24 SL 94-01       30.000,00    900,00           22.11.2017  11.10 (Motor Blok Patlak Bozuk)   10 KAR MAKİNASI                            –              24 KR 00-02   100.000,00  3.000,00    22.11.2017   11.15 11 2500 LT     MAZOT TANKI      –         –                  600,00            18.00               22.11.2017  11.20 (Kemaliye) 12 2500 LT    MAZOT TANKI       –         –                  600,00            18.00               22.11.2017   11.25 (Kemaliye) 13 2500 LT    MAZOT TANKI       –         –                  600,00             18.00              22.11.2017   11.30 (Erzincan) 14 250 AD.    ESKİ LASTİK                –                    –                 5.000,00      150.00               22.11.2017   11.35     Basın No:12937                Yayın Tarihleri: 10.11.2017-13.11.2017

Devamı...

ADR’ Lİ ROLEYTANK ALIM İŞİ

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ADR’ li Roleytank Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                            :2017/551592 1-İdarenin a) Adresi                                                                                                  :GÜLABIBEY MAHALLESI 798 SOKAK 2 24100 ERZİNCAN  MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                                :4462242631 – 4462141601 c) Elektronik Posta Adresi                                                                  :destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                                                                  :1 Adet ADR’ li Roleytank Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                                                                        :Tank üreticinin sahasında muayene edilecek olup; kurumumuza ait treylerle alınarak Erzincan’ a getirilecektir. c) Teslim tarihi                                                                                     :Sözleşme imzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır.  İşin süresi 120 takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                                  :İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gülabibey Mah. Sok. No: 2 Merkez/ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                                  :29.11.2017 – 09:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: Teknik şartname esas ve usulleri geçerli olup; uyulması zorunludur. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Tanka ait teknik yedek parça katalogları basılı olarak verilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gülabibey Mah.798 Sok. No : 2 (Satınalma -1) Merkez/ERZİNCAN Erzincan Vakıfbank Şubesi Hesap No: TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 Nolu Hesaba Yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gülabibey Mah.798 Sok. No : 2 Satınalma -1 Merkez/ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Basın No:13126                Yayın Tarihi: 06.11.2017

Devamı...

İŞÇİLİK HİZMET ALIMI

ERZİNCAN BELEDİYESİ VETERİNER VE SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İşçilik Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                     :2017/551545 1-İdarenin a) Adresi                                                                                           :Beybağı Mahallesi Terzibaba yolu üzeri ERZİNCAN  MERKEZ ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                         :4462251855 – 4462232631 c) Elektronik Posta Adresi                                                           :info@erzincan.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                          :22 Personel 12 Ay İşçilik Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                           :Erzincan Belediyesi Veteriner ve Sağlık İşleri Müdürlüğü c) Süresi                                                                                         :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                          :Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi b) Tarihi ve saati                                                                         :27.11.2017 – 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen …

Devamı...

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ÜNİTELERİ İÇİN 2018 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, PERİYODİK KONTROLLER, TAHLİL VE TETKİKLER

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 4. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ÜNİTELERİ İÇİN 2018 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, PERİYODİK KONTROLLER, TAHLİL VE TETKİKLER hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                          :2017/552373 1-İdarenin a) Adresi                                                                                               :ILÇE JANDARMA KOMUTANLIGI ARKASI ÜZÜMLÜ/ ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                             :4464112290 – 4464112438 c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği                                             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                              :MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerine, 1 adet İşyeri Hekimi, 1 adet İş Sağlığı ve  Güvenliği Uzmanı                                                                                                                    ve 1 Adet Diğer Sağlık Personeli ile    Teknik şartnamede belirtilen sağlık ve periyodik kontrol  hizmetleri alınacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                               :MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü ve bağlı  ünitelerinde c) Süresi                                                                                             :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                              :MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Arkası Üzümlü/ERZİNCAN b) Tarihi ve saati                                                                             :14.11.2017 – 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İstekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen “OSGB Yetki Belgesi” ni teklif zarfları içerisinde sunacaklardır. Ayrıca yüklenici firma işe başlamadan önce; İşyeri Hekimliği Sertifikasını, İş Güvenliği Uzmanlığı Yetki Belgesini ve Diğer Sağlık Personeli Yetki Belgesini İdareye sunacaklardır 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Arkası Üzümlü/ERZİNCAN adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine veya İdarenin HALK BANKASI ERZİNCAN MERKEZ ŞUBESİ HESAP NO: TR64 0001 2009 3440 0006 0001 77 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. …

Devamı...

2000 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 65000 LT MOTORİN (DİĞER)

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 2000 LT Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 65000 LT Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                                                                           :2017/544922 1-İdarenin a) Adresi                                                                                                                :Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No:27 24159  ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                                              :4462239500 – 4462239167 c) Elektronik Posta Adresi                                                                                :erzincanseker@turkseker.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                                             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı                                                                               :2000 Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 65000 Lt  Motorin (Diğer) (EPDK ENERJİ PİYASA DÜZENLEME                                                                                                                                                            KURUMU FİYAT BÜLTENİNDE BİLDİRİLEN NOTORİN-  DİĞER) Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri                                                                                                   :Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Motorin Tankı,  Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren                                                                                                             360 (Üçyüzaltmış) gün içerisinde  peyder  pey ihtiyaç oldukça alınacaktır. c) Teslim tarihi                                                                                               :İdare Tarafından Bildirilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                                            :Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati                                                                                           :23.11.2017 – 14:00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge b) Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu Bayisi ise Teklif sahibinin Bayiisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu Bayisi olduğuna dair Bayiilik yazısı ve Bayiilik Sözleşmesini, c) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayiilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini, d) İsteklinin Bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri Açma İzin Belgesini ibraz edecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden …

Devamı...

ERZİNCAN İLİ BAHÇELİKÖY- BAHÇEYAZI MEVKİİ TAŞ OCAĞI ÇEVRESİ TEL ÇİT YAPIM İŞİ

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Erzincan İli Bahçeliköy- Bahçeyazı Mevkii taş ocağı çevresi tel çit yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası                                                                      :2017/543828 1-İdarenin a) Adresi                                                                                           :GÜLABIBEY MAHALLESI 798 SOKAK 2 24100 ERZİNCAN  MERKEZ/ERZİNCAN b) Telefon ve faks numarası                                                         :4462242631 – 4462141601 c) Elektronik Posta Adresi                                                            :destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği                                          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı                                                           :GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI 1530 M2-Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton                                                                                                                                                         pompasıyla basılan, c 16/20 basınç dayanım sınıfında beton  dökülmesi (beton nakli dahil) 43,625 M3- Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer  alan ihale dokümanı içinde   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer                                                                           :Bahçeliköy ve Bahçeyazı Köyleri Mevkii / ERZİNCAN c) İşe başlama tarihi                                                                    :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi                                                                                 :Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer                                                                        :Erzincan İl Özel İdaresi Dest.Hiz.Müd.İhale odası b) Tarihi ve saati                                                                       :07.11.2017 – 10:00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan benzer işlere dair tebliğde belirtilen B/III grubu işler ve bu gruba giren onarım tadilat işleri benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ veya MİMARLIK BÖLÜMÜDÜR. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan İl Özel İdaresi Dest.Hiz.Müd.Satınalma 3 adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden …

Devamı...

Watch Dragon ball super