20 Kasım Salı , 2018

Aktürk; İş Mahkemeleri Kanunu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; TBMM Genel Kurulunda 12.10.2017 Tarihinde Kabul Edilerek Yasalaşan İş Mahkemeleri Kanunu hakkında yazılı bir basın açıklaması yayımladı.
Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; yaptığı açıklamada; “İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin zorunlu arabuluculuk sistemini getiren düzenlemenin de bulunduğu, İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 12.10.2017 tarihinde kabul edilerek, yasalaştı…Kanunla, “dava şartı olarak arabuluculuk” kurumu ilk kez hukukumuza giriyor ve düzenlemede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınıyor.
Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak.
Arabulucuya başvurma zorunluluğu için; alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması yeterlidir.
Kanunla getirilen düzenlemelere ana hatlarıyla bakacak olursak;
İşçi; kıdem ve ihbar gibi tazminat talepleri ile fazla mesai ve yıllık izin gibi ücret alacakları için; İşveren de; alacak ve tazminat talepleri için; dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda,
İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de yine dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek,
Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyecek,
Bu zorunluluğa uyulmazsa mahkeme davacıya son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulmasını, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderecek,
İhtarın gereği yerine getirilmezse dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın Mahkemece davanın usulden reddine karar verilecek,
Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa; herhangi bir işlem yapılmaksızın Mahkemece dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek,
İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında, arabuluculuk şartı aranmayacak yani bu davalar zorunlu arabuluculuk kapsamı dışında olup ilgilileri doğrudan İş mahkemesine dava açabileceklerdir,
Arabulucu, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına başkanlıklarına bildirilen listeden, arabuluculuk bürosu tarafından belirlenecek ancak taraflar, listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşırsa bu arabulucu görevlendirilecektir,
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırmak zorunda olup bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek,
Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya anlaşmaya varılamaması hallerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirecek, son tutanağı düzenleyerek durumu derhal arabuluculuk bürosuna bildirecek,
Taraflardan biri, geçerli bir mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmazsa, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu olacak,Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede dava konusu taleplerle ilgili zamanaşımı duracak, hak düşürücü süre işlemeyecek,
Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek,
İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilecek ve son tutanağı imzalayabilecek,
Gazeteciler ve gemi adamları da açacakları bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı, tazminatı, işe iade davalarında, arabulucuya başvuracak,
İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, hangi kanuna tabi olursa olsun; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan ihbar tazminat gibi taleplerde zamanaşımı süresi 5 yıl olarak düzenlenmiştir.
Baro Başkanlığımızda 30’a yakın arabulucu bulunmakta olup çok yakın bir tarihte 5 yılını doldurmuş avukatlarımıza Türkiye Barolar Birliği marifetiyle 65 saat eğitim verip arabulucu sayımızı artıracağız.
İş Mahkemeleri Kanunu, Remi Gazete de yayınlandığında daha detaylı açıklamamızı yapacağız” dedi.

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super