18 Aralık Salı , 2018

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Destek Başvuruları Başladı

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Damızlık Düve Yetiştiriciliği Destek başvurularının başladığını açıkladı.   Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Damızlık Düve Yetiştiriciliği Destek başvurularının başladığını açıkladı.  Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü resmi web sitesinde yapılan açıklamada;  “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Programı 2017 yılına ait müracaatlar İlimiz için başlamış olup, müracaatlar 11 Aralık 2017 tarihinde sonlandırılacaktır” ifadeleri kullanıldı…Destek kapsamında verilecek hibe miktarı, hibe verilecek iller ve başvuru şartları hakkında yayımlanan bilgiler ise şöyle; “
Diyarbakır, Isparta, Karaman, Osmaniye, Şanlıurfa ve Erzincan
2.2.Destekleme Konuları ve Hibe Oranları
Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.
UYGULANACAK YATIRIM KONULARIHİBE ORANI (%)
İNŞAAT
Yeni Yatırım 50
Kapasite artırımı/rehabilitasyon
HAYVAN ALIMI
Damızlık dişi buzağı alımı 50
MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI
Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı 50
2.3.Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar
Yeni yatırımlarda 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve damızlık dişi buzağı alınması veya kapasite arıtımı /rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi buzağı alınması için, il damızlık sığır yetiştirileri birlikleri veya damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerine üye gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.
2.4. Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması
Kaynak dağılımının düzenlenmesinde MPDK yetkilidir.
2.5. Yatırım Konuları ve Alternatifleri, Desteklemeden Yararlanma
2.5.1. Yatırım Konuları ve Alternatifleri
Yeni yatırım projelerinde, yeni inşaat, damızlık dişi buzağı alımı ve makine alet-ekipman alımı birlikte yer almalıdır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde ise Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla yatırım konularında yer alan konulardan en az bir tanesi yer almalıdır. Söz konusu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İPYB’nin yapacağı kontrolle belirlenir.
Yatırım alternatifleri:
BAŞVURU YAPILABİLECEK YATIRIM KONULARI
Yeni Yatırım(*)
Ahır yapımı
Buzağı Alımı
Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon
Ahır Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon
Buzağı Alımı
Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur.
(*) Yeni yatırım projelerinde üç yatırım konusunda dabaşvuru yapılması zorunludur.
2.5.2. Desteklemeden Yararlanma
Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.
Her proje sahibi,proje konularındansadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.
Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.
BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR
3.1) Başvuru Yeri ve Zamanı
(1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat eder. 2017 yılı için alınacak başvurular Diyarbakır,Isparta, Karaman ve Osmaniye illerinde 23Ekim-24 Kasım 2017 tarihleri arasında,
Şanlıurfa ve Erzincan İllerinde 7 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında alınacaktır.
(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir
(3) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.
(4) Aynı konudaki yatırımlarda;
a) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez.
(b) Başvuru sahibi, tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali ve ahır yapımı konularında konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.
3.2)Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir
Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;
a) Gerçek kişiler
b) Tüzel kişiler
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,
3.3)Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak
Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar
a) Başvuru sahibi yetiştirici veyatüzel kişiliklerin; damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dairgüncel belgeyi veyatüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmeninkurucu/ortaklardanbirinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
ç)Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
c) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
d) Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
e) Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
f) Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz
3.4)Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar
a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
b) Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
c) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
d) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
e) Yüzkızartıcı suçlardan hüküm giyenler
f) Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
g) a, d vee maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.
3.5)Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler
a) Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,
b) Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,
c) Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,
ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,
d) Bakanlık Türkvet veri tabanına başvuru tarihinden en az üç yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge ve damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge.
e) İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.
f) Yeni inşaat ve tadilat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Kamu arazisi kiralayarak (en az on yıllık kira sözleşmesi istenir.) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak başvurulardaarazininbaşvuru sahibi ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırım onaylandıktan sonra) istenecektir.
g) Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya buzağı alımı projelerinde işletmeye ait kapasite uygunluk raporu,
h) Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya buzağı alımı projelerinde işletmeye ait yapı kullanım izni ve işyeri çalışma belgesi belediye/özel idare gibi ilgili kurumlardan alınmış olmalıdır.
i) Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya buzağı alımı projelerinde işletme bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi (zooteknist) ve/veya veteriner hekimlerin en az 1 yıldır işletmede çalıştıklarını gösterir noter onaylı sözleşme veSGK belgesi. Eğer yatırımcının kendisi ve/veya ortaklardan birisi bu vasfa sahipse bu şart aranmayacaktır.
j) Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
k) Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
l) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
m) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı”

Diğer Haber

Şehit Yakınları ve Gazilerle Yemek Bir Araya Gelindi

Haber: Eren Varlı Erzincan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü münasebetiyle şehit yakınları ve …

Watch Dragon ball super