20 Mart Çarşamba , 2019

T.C.ORGANİK GÜBRE ,PATLAMIŞ PERLİT, TORF , GÜBRE VE ALTILI KARIŞIM ÇİM TOHUMU ALIMIERZİNCAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Organik Gübre ,Patlamış Perlit, Torf , Gübre ve Altılı Karışım Çim Tohumu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası :2018/1041201

1-İdarenin

Adresi :Bahçelievler Mah. Belediye Sarayı Arkası MERKEZ/ERZİNCANb)

Telefon ve faks numarası :4462239930 – 4462232168c)

Elektronik Posta Adresi :parkbahceler24@yahoo.comç)

İhale dokümanının görülebileceği internet  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)2-İhale konusu malına)

Niteliği, türü ve miktarı :8 Kalem Organik Gübre ,Patlamış Perlit, Torf , Gübre ve Altılı Karışım Çim Tohumu Alımı          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 150 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 150 takvim günü içerisinde idarenin isteği doğrultusunda , idarenin göstereceği yere parti- ler halinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir

3- İhalenin Yapılacağı yer :Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisib)

Tarihi ve saati :26.03.2018 – 10:004.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 () takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No:3316 Yayın Tarihi: 12.03.2018

Diğer Haber

GENEL KURUL İLANI

OTEL VE KAHVECİLER ODASI BAŞKANLIĞINDAN   Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı  Esnaf …

Watch Dragon ball super