19 Kasım Pazartesi , 2018

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MOBİLYA ATÖLYESİNE 19 KALEM MARANGOZ MALZEMESİ ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Erzincan Üniversitesi Mobilya Atölyesine 19 kalem Marangoz Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                                                      :2017/515354

1-İdarenin

a) Adresi                                                                                                            :ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI FATIH  MAHALLESI 726 SOKAK NO:2 24100 ERZİNCAN                                                                                                                                                        MERKEZ/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası                                                                          :4462266666 – 4462266690

c) Elektronik Posta Adresi                                                                            :imidb@erzincan.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği                                                          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                                                           :19 Kalem marangoz malzemesi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                                                                  :Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü içerisinde  ki merkez Mobilya Atölyesine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                                                                               :Sözleşme imzalaması müteakip işe başlama yazısının  tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                                                           :Erzincan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                                                                                           :30.10.2017 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzincan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzincan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No:11635                               Yayın Tarihi: 20.10.2017

Diğer Haber

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürlüğümüz hizmetlerinde 2018 yılı için bir yıl süreyle …

Watch Dragon ball super